Regulamin

Regulamin 
IX Wilga Orient 
17-19 XI 2023

1. Cele 
- popularyzacja walorów turystycznych i ukazanie piękna Puszczy Noteckiej oraz Pojezierza Poznańskiego,
- popularyzacja orientacji sportowej i niesportowej jako formy indywidualnej aktywności i wypoczynku,
- sprawdzenie granic własnej wytrzymałości i odporności psychicznej,
- praktyczne potwierdzenie własnych umiejętności w posługiwaniu się mapą i kompasem.

2. Organizator : Sebastian Wojciech

3. Termin / miejsce startu i mety

17 XI Piątek
18:00 - 22:00 Przyjmowanie uczestników w bazie Wilgi Orient, praca sekretariatu
19:45 Odprawa techniczna TP100
20:00 Start TP100

18 XI Sobota
od 6:30 Praca sekretariatu Wilgi Orient
7:45 Odprawa techniczna TP50 i TR100
8:00 Start TP50 i TR100

9:45 Odprawa techniczna TP25 i TR50
10:00 Start TP25 i TR50

10:45 Odprawa techniczna TP10
11:00 Start TP10

15:00 Limit czasu dla TP10
18:00 Limit czasu do TP25 i TR50
20:00 Limit czasu do TP50, TR100 i TP100

19 XI Niedziela
9:00 Zamknięcie bazy Wilgi Orient
  
  
4. Trasy
TP10 - długość ok. 10 km mierzona wzdłuż najkrótszych elementów liniowych, np. ścieżki, drogi czy granice kultury), skierowana dla aktywności pieszej i/lub biegowej, około 10-15 punktów kontrolnych
TP25 - długość ok. 25 km mierzona wzdłuż najkrótszych elementów liniowych, np. ścieżki, drogi czy granice kultury), skierowana dla aktywności pieszej i/lub biegowej, około 18-25 punktów kontrolnych
TP50 - długość ok. 50 km mierzona wzdłuż najkrótszych elementów liniowych, np. ścieżki, drogi czy granice kultury), skierowana dla aktywności pieszej i/lub biegowej, około 25-35 punktów kontrolnych
TP100 - długość ok. 100 km mierzona wzdłuż najkrótszych elementów liniowych, np. ścieżki, drogi czy granice kultury), skierowana dla aktywności pieszej i/lub biegowej, około 40-50 punktów kontrolnych. 

TR50 - długość ok. 50 km mierzona wzdłuż najkrótszych elementów liniowych, np. ścieżki, drogi czy granice kultury), skierowana dla aktywności rowerowej, około 20 punktów kontrolnych
TR100 - długość ok. 100 km mierzona wzdłuż najkrótszych elementów liniowych, np. ścieżki, drogi czy granice kultury), skierowana dla aktywności rowerowej, około 30-35 punktów kontrolnych 

Limit czasu:
TP10 - 4h
TP25 i TR50 - 8h
TP50 i TR100 - 12h
TP100 - 24h

Spóźnienie 1 min = -1 p.p.
Spóźnienie >=30 min = 0 p.p.

5. Podstawowe zasady

5.1. Podstawową zasadą jest odnalezienie i potwierdzenie wszystkich punktów kontrolnych w możliwie jak najkrótszym czasie. 
5.2. Prowadzona będzie klasyfikacja dla każdej trasy - w pierwszej kolejności decyduje suma punktów przeliczeniowych, zaś w drugiej kolejności decyduje czas przybycia zawodnika/drużyny na metę (w przybliżeniu w górę do pełnej minuty).
5.3. Każdy punkt kontrolny, niezależnie od trasy, będzie miał 1 punkt przeliczeniowy (pp).
5.4. W przypadku równej liczby punktów przeliczeniowych oraz identycznego czasu pokonania trasy o kolejności miejsc 1-3 decyduje wiek starszego uczestnika.
5.5. Na trasie zabrania się używania urządzeń nawigacji satelitarnej (tj. GPS i innych) do sprawdzenia śladu przebytej trasy w trakcie trwania rajdu czy też z różnego rodzaju obrazów graficznych (np. mapy niedostarczone przez organizatora) pod groźbą niesklasyfikowania.
5.6. Dopuszcza się używanie urządzeń nawigacji satelitarnej jedynie do pomiaru prędkości, przebytego dystansu i innych parametrów ruchu w postaci danych liczbowych oraz do zapisywania śladu przebytej trasy.

6. Mapy

6.1. Każdy ze zgłoszonych uczestników na starcie otrzymuje mapę w skali od 1:10 000 do 1:30 000 z naniesionymi punktami kontrolnymi.  

6.2. Wymagana jest znajomość znaków umownych dla map topograficznych oraz dla BnO. Gorąco polecam lekturę dotyczącą skali oraz znaków umownych na stronie Aeorienteering oraz Broszura informacyjna - Pierwsze kroki w orientacji sportowej

7. Punkty kontrolne

7.1. Punkty kontrolne w terenie oznaczone są biało-czerwonymi lampionami do BnO

7.2. Potwierdzenie obecności na punkcie kontrolnym następuje poprzez:
- oznaczenie za pomocą perforatora przypisanego do danego punktu kontrolnego pola karty startowej.

7.3. W przypadku braku perforatora należy potwierdzić obecność poprzez wpisanie kodu oznaczonego na południowej stronie drzewa przypisanego do danego punktu kontrolnego pola karty startowej.

7.4. W przypadku braku perforatora, a także kodu i lampionu, wówczas należy potwierdzić obecność poprzez zrobienie zdjęcia aparatem cyfrowym. W przypadku braku takowej możliwości dopuszcza się zaliczenie punktu kontrolnego na podstawie tracka.

7.5. Kolejność zaliczana punktów kontrolnych jest dowolna (scorelauf) - według własnego uznania. 

7.6. Wszelkie poprawki na karcie startowej dokonuje się poprzez oznaczenie za pomocą perforatora w polu karty startowej R odpowiedniego punktu kontrolnego i wpisanie jego numeru. Dopuszcza się poinformowanie o tym fakcie na mecie rajdu w formie ustnej. Organizator nie przewiduje kary czasowej.

8. Warunki uczestnictwa w rajdzie

8.1. Ze względu na dystanse - zaleca się, by zgłoszony miał ukończone 18 lat.  Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział wyłącznie pod stałą opieką przynajmniej jednego z rodziców bądź upoważnionego opiekuna, który ponosi za nie pełną odpowiedzialność. 

9. Zalecane wyposażenie 

9.1. Dla wszystkich tras:
- kompas (lub busola),
- sprawny telefon komórkowy,
- oświetlenie białe (czołówka, latarka)
-  folia NRC (termoizolacyjna),
- zapas napoju oraz prowiant,
- dodatkowe ubrania chroniące przez zimnem,

10. Świadczenia
10.1. Podstawowe świadczenia
  - komplet kolorowych map z zaznaczonymi punktami kontrolnymi, miejsca startu i mety,
  - laminowana karta startowa,
  - torebka strunowa na mapę,
  - woda mineralna/soki dostępna w bazie rajdu,
  - punkt żywnościowy na trasie TP100.
  - nocleg w warunkach turystycznych,
  - ciepły posiłek na mecie + kawa/herbata/ciasto + smalec domowej roboty :),
  - mała niespodzianka dla każdego na mecie.

10.2. Organizator nie zapewnia ciepłego prysznica w bazie rajdu.

10.3. W klasyfikacji -  TP25 i TP50 dla pierwszych trzech miejsc - puchary w kategorii M.
10.4. W kategorii TR50, TP100 i TR100 dla pierwszych trzech miejsc w kategorii M,
10.5. W przypadku liczby zgłoszonych kobiet 1-4, wówczas nagrodzona jest najlepsza kobieta. Jeśli zgłoszonych będzie >= 4, wówczas nagrodzone będą 3 najlepsze kobiety. 
10.6. W klasyfikacji - TP10 dla pierwszych trzech miejsc - puchary (w drużynie musi się znajdować dziecko do 14 roku życia)

11. Zgłoszenia
 Zgłoszenie wyłącznie poprzez formularz zgłoszeniowy lub w formie e-mailowej: spwojciech@poczta.fm (wraz z imieniem i nazwiskiem zawodnika/drużyny, roku urodzenia, miejsca zamieszkania, numeru telefonu komórkowego, nazwy klubu i trasy) do 15 XI 2023.  Po tym terminie zgłoszenia będą przyjmowane jedynie w biurze zawodów - pod warunkiem dostępności map i kart startowych

12. Opłata startowa

13. Postanowienia końcowe

13.1. Zawody mają charakter otwarty i są dostępne dla każdego chętnego po uiszczeniu opłaty startowej.

13.2. Każdy uczestnik startuje w zawodach na własną odpowiedzialność. 

13.3. Organizator zapewnia transport do mety uczestników, którzy zrezygnują z kontynuowania trasy wyłącznie z powodu kontuzji.

13.6. Każdy z uczestników jest zobowiązany do przestrzegania przepisów prawa, w szczególności prawa o ruchu drogowym.

13.7. Zabronione jest pozostawianie śmieci i odpadków poza miejscami wyznaczonymi. 

13.8. Zabronione jest niszczenie upraw rolniczych czy nasadzeń leśnych,rozpalania ognisk czy używania otwartego ognia czy zakłócania porządku publicznego oraz wchodzenia na teren prywatny (bez uzyskania zgody właściciela)). Organizator nie ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone przez zawodników/drużyny.

13.9. Protesty można składać w formie pisemnej/elektronicznej w ciągu 3 dni od dnia zakończenia zawodów od daty zakończenia klasyfikacji. Klasyfikacja wstępna zostanie opublikowana do poniedziałku wieczorem, tj. 20 XI 2023 roku. Klasyfikacja oficjalna zostanie opublikowana 24 XI 2023 roku po uwzględnieniu nadesłanych uwag przez uczestników. Organizator nie pobiera opłat za złożenie protestu.

13.11. Każdy z uczestników wyraża zgodę na publikację imienia oraz nazwiska i ewentualnie jego wizerunku wyłącznie na stronie sebawojc.blogspot.com oraz profilu Wilgi Orient na Facebook'u oraz na otrzymywanie korespondencji drogą elektroniczną informacji o przyszłych edycjach rajdu Wilga Orient i udostępniają w tym celu swój adres e-mail zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

13.12. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora.

2 komentarze: