Regulamin

Regulamin 
V rajdu na orientację "Wilga Orient" 
30 XI 2019

1. Cele rajdu "Wilga Orient"
- popularyzacja walorów turystycznych i ukazanie piękna Pojezierza Poznańskiego,
- popularyzacja rajdów na orientację jako formy aktywnego wypoczynku,
- sprawdzenie granic własnej wytrzymałości i odporności psychicznej,
- praktyczne potwierdzenie własnych umiejętności w posługiwaniu się mapą i kompasem,
- wyłonienie zespołu (w przypadku tras rodzinnych)/ zawodnika najlepiej radzącego sobie z mapą i kompasem.

2. Organizator
 Sędzia główny: Sebastian Wojciech
 Budowniczy tras: Sebastian Wojciech

3. Termin i baza rajdu
 Rajd odbędzie się w dniach 30 XI - 1 XII w miejscowości Żydowo (powiat poznański) w województwie wielkopolskim.
  Adres bazy rajdu:
     Świetlica wiejska w Żydowie
     ul. Rostworowska 5
     62-090 Żydowo
 
 Współrzędne: 52°32'48"N   16°45'14"E
   
4. Trasy rajdowe
TP10 - trasa piesza (rodzinna) o długości ok. 10 km mierzona wzdłuż najkrótszych elementów liniowych, np. ścieżki, drogi czy granice kultury), klasyfikacja drużynowa 1-5 osób.
TP25 - trasa piesza o długości ok. 25 km mierzona wzdłuż najkrótszych elementów liniowych, np. ścieżki, drogi czy granice kultury), klasyfikacja indywidualna bez podziału na płeć (OPEN)  oraz z podziałem na płeć: K - kobiety (bez względu na wiek) oraz M - mężczyźni (bez względu na wiek).
TP50 - trasa piesza o długości ok. 50 km mierzona wzdłuż najkrótszych elementów liniowych, np. ścieżki, drogi czy granice kultury), klasyfikacja indywidualna bez podziału na płeć (OPEN) oraz z podziałem na płeć: K - kobiety (bez względu na wiek) oraz M - mężczyźni (bez względu na wiek)
TR40 - trasa rowerowa o długości ok. 40 km mierzona wzdłuż najkrótszych elementów liniowych, np. ścieżki, drogi czy granice kultury), klasyfikacja indywidualna bez podziału na płeć (OPEN)
TR100 - trasa rowerowa o długości ok. 100 km mierzona wzdłuż najkrótszych elementów liniowych, np. ścieżki, drogi czy granice kultury), klasyfikacja indywidualna bez podziału na płeć (OPEN).

Warunkiem koniecznym uruchomienia trasy jest zgłoszenie i opłacenie wpisowego co najmniej 5 zawodników.

5. Podstawowe zasady współzawodnictwa

5.1. Podstawową zasadą na trasie pieszej jest pokonanie pieszo danego dystansu oraz odnalezienie i potwierdzenie wszystkich punktów kontrolnych w limicie czasowym:
 TP10 - 4 h
 TP25 - 8 h
 TP50 - 12 h
 Podstawową zasadą na trasie rowerowej jest pokonanie rowerem danego dystansu oraz odnalezienie i potwierdzenie wszystkich punktów kontrolnych w limicie czasowym:
 TR40 - 6 h
 TR100 - 12 h

5.2. Zawody odbędą się w sobotę dnia 30 XI 2019 roku. Start i meta w bazie rajdu w miejscowości Żydowie. Przy czym start danej trasy odbywa się jednocześnie (start masowy), po czym zawodnicy/drużyny zmierzają do mety non-stop.

5.2. Warunkiem sklasyfikowania zawodnika/drużyny (niezależnie od trasy) jest odnalezienie i potwierdzenie przynajmniej jednego punktu kontrolnego w kolejności dowolnej w limicie czasowym.

5.3. O klasyfikacji zawodnika/drużyny w pierwszej kolejności decyduje suma punktów przeliczeniowych uzyskanych na trasie przez zawodnika/drużyny za potwierdzenie punktu kontrolnego, zaś w drugiej kolejności decyduje czas przybycia zawodnika/drużyny na metę.

5.4. Każdy punkt kontrolny, niezależnie od trasy, będzie miał 10 lub 20 punktów przeliczeniowych (pp), tj. 10 p.p. (dotyczy punktów z mapy do BnO) lub 20 pp.

5.5. W przypadku równej liczby punktów przeliczeniowych oraz identycznego czasu pokonania trasy o kolejności miejsc 1-3 decyduje:
- moment złożenia karty startowej na mecie rajdu,
- ustalenie kolejności miejsc między zainteresowanymi zawodnikami.

5.6. W przypadku przekroczenia limitu czasu, za każdą rozpoczętą minutę spóźnienia od wyniku zawodnika/drużyny odejmuje się 1 pp.

5.7. W przypadku zwiezienia zawodnika/uczestnika z trasy od jego wyniku odejmuje się połowę zdobytych punktów przeliczeniowych. W przypadku, gdy zawodnik/drużyna, która zdobyła identyczną liczbę punktów przeliczeniowych i przybyła na metę co zwieziony zawodnik/zwieziona drużyna, wówczas wyżej sklasyfikowany/-a jest zawodnik/drużyna, która przybył/-a na metę.

5.8. Uczestnicy w trakcie trwania rajdu mają prawo: iść/biegać na trasie pieszej oraz jechać na trasie rowerowej i odpoczywać wedle własnej woli. Pod groźbą dyskwalifikacji nie mogą oni skorzystać z żadnego środka lokomocji czy też pomocy osób trzecich. Dopuszcza się korzystanie z wózków dziecięcych wyłącznie na trasie rodzinnej (tj. TP10).

5.8a. Uczestnik w trakcie trwania rajdu ma prawo poruszać się na dowolnej trasie z psem. W przypadku TP50 - wiąże się jednak z występem uczestnika poza klasyfikacją (ze względu na wymóg PMnO).

5.9. Na trasie zabrania się używania urządzeń nawigacji satelitarnej (tj. GPS i innych) do sprawdzenia śladu przebytej trasy w trakcie trwania rajdu czy też z różnego rodzaju obrazów graficznych (np. mapy niedostarczone przez organizatora) pod groźbą dyskwalifikacji.

5.10. Dopuszcza się używanie urządzeń nawigacji satelitarnej jedynie do pomiaru prędkości, przebytego dystansu i innych parametrów ruchu w postaci danych liczbowych oraz do zapisywania śladu przebytej trasy.

6. Mapy

6.1. Każdy z zawodników otrzymuje mapę z naniesionymi punktami kontrolnymi w skali:
 1:10 000 w przypadku trasy TP10,
 1:50 000 w odniesieniu do pozostałych tras.

6.2. Każdy z zawodników otrzyma dodatkowe mapy do BnO (w skali 1:10 000) oraz z powiększeniami niektórych punktów kontrolnych w większej skali, np. 1:5 000 wraz z opisami punktów kontrolnych.

6.3. Wymagana jest znajomość znaków umownych dla map topograficznych oraz dla BnO. Gorąco polecam lekturę dotyczącą skali oraz znaków umownych na stronie Survival.

7. Punkty kontrolne

7.1. Punkty kontrolne w terenie oznaczone są biało-czerwonymi lampionami (InO) w formacie A4 umiejscowionymi na południowej stronie drzewa lub w formie lampionów do BnO. Punkty kontrolne nie będą wyposażone w element odblaskowy.

7.2. Potwierdzenie obecności na punkcie kontrolnym następuje poprzez:
- oznaczenie za pomocą perforatora przypisanego do danego punktu kontrolnego pola karty startowej (za wyjątkiem trasy TP10),
- oznaczenie za pomocą perforatora lub przyklejenie naklejki przypisanego do danego punktu kontrolnego pola karty startowej (w przypadku trasy TP10).

7.3. W przypadku braku perforatora lub naklejek (dla tras TP10) należy potwierdzić obecność poprzez wpisanie kodu oznaczonego na południowej stronie drzewa przypisanego do danego punktu kontrolnego pola karty startowej.

7.4. W przypadku braku perforatora lub naklejek, a także kodu i lampionu, wówczas należy potwierdzić obecność poprzez zrobienie zdjęcia aparatem cyfrowym. W przypadku braku takowej możliwości dopuszcza się zaliczenie punktu kontrolnego na podstawie tracka.

7.5. Kolejność zaliczana punktów kontrolnych jest dowolna (scorelauf).

7.6. Wszelkie poprawki na karcie startowej dokonuje się poprzez oznaczenie za pomocą perforatora w polu karty startowej R odpowiedniego punktu kontrolnego i wpisanie jego numeru. Dopuszcza się poinformowanie o tym fakcie na mecie rajdu w formie ustnej. Organizator nie przewiduje kary czasowej.

7.7. W przypadku zniszczenia czy zgubienia karty startowej - zawodnik ma możliwość kontynuowania trasy pod warunkiem, że na jego karcie startowej widnieje jego nazwisko bądź numer startowy bądź posiada numer startowy. Potwierdzenie kolejnych punktów kontrolnych następuje poprzez oznaczenie za pomocą perforatora przypisanego do danego punktu kontrolnego pola karty startowej (bądź numeru startowego) i wpisanie jego numeru. Zniszczona karta startowa lub numer startowy stanowi wówczas podstawę sklasyfikowania zawodnika.

8. Warunki uczestnictwa w rajdzie

8.1. Warunkiem dopuszczenia zawodnika do startu jest:
- ukończenie 18 lat chyba, że:
  zawodnik ukończył 16 lat, zgłosi udział w kategorii TP10, TP25 bądź TR40, posiada zgodę rodziców/opiekuna prawnego oraz posiada niezbędne doświadczenie w biegach na orientację (decyzję o starcie podejmuje organizator rajdu),
- akceptacja warunków niniejszego regulaminu rajdu, w tym związany ze startem na własną odpowiedzialność (punkt 13.2).

8.2. Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w maratonie wyłącznie pod stałą opieką przynajmniej jednego z rodziców bądź upoważnionego opiekuna, który ponosi za nie pełną odpowiedzialność. Pod groźbą dyskwalifikacji opiekunowi nie wolno pozostawić podopiecznego na trasie bez opieki (nie dotyczy zawodników, którzy: ukończyli 16 lat, zgłoszą udział w kategorii TP10, TP25 bądź TR40, posiadają zgodę rodziców/opiekuna prawnego oraz posiadają niezbędne doświadczenie w biegach na orientację (decyzję o starcie podejmuje organizator rajdu).

9. Zalecane wyposażenie zawodnika

9.1. Obowiązkowe wyposażenie zawodnika trasy pieszej:
- kompas (lub busola),
- sprawny telefon komórkowy,
- dokument tożsamości
- oświetlenie białe (czołówka, latarka) na trasie TP25 i TP50.

9.2. Zalecane wyposażenie zawodnika trasy pieszej:
- folia NRC (termoizolacyjna),
- zapas napoju oraz prowiant,
- dodatkowe ubrania chroniące przez zimnem,
- oświetlenie tylne czerwone.

9.3. Obowiązkowe wyposażenie zawodnika trasy rowerowej:
- sprawny rower,
- oświetlenie przednie - białe (czołówka, latarka, itp.)
- oświetlenie tylne - czerwone,
- sprawny telefon komórkowy,
 - dokument tożsamości.

9.4. Zalecane wyposażenie zawodnika trasy rowerowej:
- kask rowerowy,
- folia NRC (termoizolacyjna),
- zapas napoju oraz prowiant,
- dodatkowe ubrania chroniące przez zimnem.

10. Świadczenia startowe i nagrody

10.1. Świadczenia startowe:
- komplet kolorowych map z zaznaczonymi punktami kontrolnymi, miejsca startu i mety,
- laminowana karta startowa,
- laminowany numer startowy,
- torebka strunowa na mapę,
- woda mineralna dostępna w bazie rajdu,
- punkt żywnościowy na trasie TP50 i TR100,
- wrzątek do celów spożywczych, kawa, herbata i ciasto - w bazie rajdu,
- jeden posiłek w bazie rajdu dla uczestników,
- toalety, umywalki  w bazie rajdu,
- nocleg w warunkach turystycznych (należy posiadać własny śpiwór i karimatę).

10.2. Główną nagrodą w rajdzie jest satysfakcja z pokonania własnych słabości.

10.3. W kategorii TP10 dla każdego zawodnika/-czki (niepełnoletniego/-ej) przewidziane są upominki mikołajkowe na niemal każdym punkcie kontrolnym. Dodatkowo dla 3 najlepszych drużyn (z dzieckiem do lat 13 włącznie) - puchary i drobne nagrody

10.4. W kategorii TP25 i TP50 dla pierwszych trzech miejsc - puchary (w kategorii M, MW i K).
  MW - Mężczyźni powyżej 50 roku życia (weterani)

10.5. W kategorii TR40 oraz TR100 dla pierwszych trzech miejsc -  puchary.

10.6. Dla zwycięzców kategorii TP25 (M, K), TR40, TP50 (M, K, MW) i TR100 - darmowe wpisowe na przyszłoroczną edycję rajdu.

10.7. W przypadku silnej obsady w danej kategorii organizator może podjąć decyzję o nagrodzeniu zawodników 1-6 w kategorii OPEN.

11. Zgłoszenia
 Zgłoszenie wyłącznie poprzez formularz zgłoszeniowy lub w formie e-mailowej: spwojciech@poczta.fm (wraz z imieniem i nazwiskiem zawodnika/drużyny, roku urodzenia, miejsca zamieszkania, numeru telefonu komórkowego, nazwy klubu i trasy) do 30 XI 2019.  Po tym terminie zgłoszenia zostaną przyjęte wyłącznie w bazie rajdu (do momentu wyczerpania limitu miejsc dla danej kategorii), zaś organizator nie gwarantuje pełnych świadczeń.

12. Opłata startowa

TP10 (dzieci do 10 lat - bezpłatnie):
do 30 X - 40 zł (pierwsza osoba), każda następna osoba w zespole - 20 zł
do 28 XI - 45 zł (pierwsza osoba), każda następna osoba w zespole - 25 zł
po 29 XI - 50 zł (pierwsza osoba), każda następna osoba w zespole - 30 zł

TP25 i TR40
do 30 X - 45 zł
do 28 XI - 55 zł
po 29 XI - 65 zł

TP50 i TR100
do 30 X - 55 zł
do 28 XI - 65 zł
po 29 XI - 75 zł

Na konto:
50 1020 5558 1111 1804 6800 0219
Sebastian Wojciech
ul. Biedaszkowo 19
64-150 Wijewo

     Zwolnieni z opłaty startowej są: zwycięzcy Iv edycji Wilgi Orient w kat. TP25 (Open i Kobiety), TP50 (Open i Kobiety), TR40 oraz TR100. Nie zwalnia jednak z obowiązku zgłoszenia się na formularzu zgłoszeniowym. Ponadto zwolnieniu z tejże opłaty podlega osoba, która jako pierwsza zgłosi się na V edycję Wilgi Orient.

13. Postanowienia końcowe

13.1. Rajd na orientację "Wilga Orient" odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne. Organizator może wydłużyć limity czasowe w przypadku wystąpienia znacznego pogorszenia warunków atmosferycznych o czym każdy z zawodników jest informowany przed startem (na odprawie technicznej).

13.2. Każdy z zawodników startuje w rajdzie "Wilga Orient" na własną odpowiedzialność i ma obowiązek noszenia numeru startowego w widocznym miejscu.

13.3. Organizator zastrzega prawo do zmiany przebiegu trasy, anulowania punktów kontrolnych pod warunkiem, że będą za tym przemawiać niezależne okoliczności (np. zagrożenie dla życia czy zdrowia zawodników) - każdy z zawodników jest o tym fakcie informowany - na odprawie technicznej (przed startem).

13.4. Ze względów bezpieczeństwa każdy z zawodników czy drużyna ma obowiązek odmeldowania się w bazie rajdu:
- poprzez złożenie karty startowej na mecie rajdu, lub
- w biurze zawodów, lub
- telefonicznie u sędziego głównego pod numer: 695 462 515

13.5. Organizator zapewnia transport do bazy rajdu zawodników/drużyny, którzy zrezygnują w trakcie rajdu z kontynuowania trasy wyłącznie z powodu kontuzji.

13.6. Każdy z zawodników jest zobowiązany do przestrzegania przepisów prawa, w szczególności prawa o ruchu drogowym.

13.7. Zabronione jest pozostawianie śmieci i odpadków poza miejscami wyznaczonymi. Na niektórych punktach kontrolnych będą umieszczone worki na odpady.

13.8. Zabronione jest niszczenie upraw rolniczych czy nasadzeń leśnych,rozpalania ognisk czy używania otwartego ognia czy zakłócania porządku publicznego oraz wchodzenia na teren prywatny (bez uzyskania zgody właściciela)). Organizator nie ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone przez zawodników/drużyny.

13.9. Organizator ma prawo wycofać z trasy uczestnika rajdu w przypadku stwierdzenia niezdolności do kontynuowania wysiłku fizycznego czy też w przypadku stwierdzenia złamania przepisów niniejszego regulaminu.

13.10. Protesty można składać w formie pisemnej/elektronicznej w bazie rajdu oraz w ciągu 3 dni od daty ogłoszenia wyników wstępnych. Wyniki wstępne zostaną opublikowane do poniedziałku wieczorem, tj. 2 XII 2019 roku. Wyniki oficjalne zostaną opublikowane 6 XII 2019 roku po uwzględnieniu nadesłanych uwag przez zawodników/drużynę. Organizator nie pobiera opłat za złożenie protestu.

13.11. Każdy z uczestników wyraża zgodę na publikację imienia oraz nazwiska i ewentualnie jego wizerunku wyłącznie na stronie sebawojc.blogspot.com oraz profilu Wilgi Orient na Facebook'u oraz na otrzymywanie korespondencji drogą elektroniczną informacji o przyszłych edycjach rajdu Wilga Orient i udostępniają w tym celu swój adres e-mail zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

13.12. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora.

1 komentarz: