Regulamin

Regulamin 
Spędź aktywnie w lesie - "nie-zawody" "nie-wydarzenie" Wilga Orient 
28,29 XI 2020

1. Cele 
- popularyzacja walorów turystycznych i ukazanie piękna Puszczy Noteckiej
- popularyzacja orientacji sportowej i niesportowej jako formy indywidualnej aktywności i wypoczynku,
- sprawdzenie granic własnej wytrzymałości i odporności psychicznej,
- praktyczne potwierdzenie własnych umiejętności w posługiwaniu się mapą i kompasem.

2. Organizator : Sebastian Wojciech

3. Termin
 "Nie-zawody" "nie-wydarzenie" są dostępne w dniach 28 i 29 XI w Puszczy Noteckiej w województwie wielkopolskim.
  Miejsce startu i mety:
      Wiata / miejsce postoju ścieżki dydaktycznej Dolina Kończaka / Stobnica (powiat obornicki)
   Współrzędne: 52°43' N 16°37' E
   
4. Trasy
TP10 - długość ok. 10 km mierzona wzdłuż najkrótszych elementów liniowych, np. ścieżki, drogi czy granice kultury), skierowana dla indywidualnej aktywności pieszej i/lub biegowej.
TP25 - długość ok. 25 km mierzona wzdłuż najkrótszych elementów liniowych, np. ścieżki, drogi czy granice kultury), skierowana dla indywidualnej aktywności pieszej i/lub biegowej.
TP50 - długość ok. 50 km mierzona wzdłuż najkrótszych elementów liniowych, np. ścieżki, drogi czy granice kultury), skierowana dla indywidualnej aktywności pieszej i/lub biegowej.
TR40 - długość ok. 40 km mierzona wzdłuż najkrótszych elementów liniowych, np. ścieżki, drogi czy granice kultury), skierowana dla indywidualnej aktywności rowerowej.
TR100 - długość ok. 100 km mierzona wzdłuż najkrótszych elementów liniowych, np. ścieżki, drogi czy granice kultury), skierowana dla indywidualnej aktywności rowerowej.

5. Podstawowe zasady

5.1. Podstawową zasadą jest odnalezienie i potwierdzenie wszystkich punktów kontrolnych (bez limitu czasowego) w możliwie jak najkrótszym czasie. 
5.2. Prowadzona będzie klasyfikacja "wirtualna" dla każdej trasy - w pierwszej kolejności decyduje suma punktów przeliczeniowych, zaś w drugiej kolejności decyduje czas przybycia zawodnika/drużyny na metę.
5.3. Każdy punkt kontrolny, niezależnie od trasy, będzie miał 1 punkt przeliczeniowy (pp).
5.3b. W przypadku równej liczby punktów przeliczeniowych oraz identycznego czasu pokonania trasy o kolejności miejsc 1-3 decyduje wiek starszego uczestnika.
5.4. Na trasie zabrania się używania urządzeń nawigacji satelitarnej (tj. GPS i innych) do sprawdzenia śladu przebytej trasy w trakcie trwania rajdu czy też z różnego rodzaju obrazów graficznych (np. mapy niedostarczone przez organizatora) pod groźbą niesklasyfikowania.
5.5. Dopuszcza się używanie urządzeń nawigacji satelitarnej jedynie do pomiaru prędkości, przebytego dystansu i innych parametrów ruchu w postaci danych liczbowych oraz do zapisywania śladu przebytej trasy.

6. Mapy

6.1. Każdy ze zgłoszonych uczestników na starcie otrzymuje mapę z naniesionymi punktami kontrolnymi w skali:
 1:50 000 (zaktualizowany o tereny otwarte)
 dodatkowo mapa BnO - Dolina Kończaka Zachód (skala 1:15 000)
 dla trasy TP50 i TR100 - dodatkowo mapa topograficzna 1:10 000 (1965) - Annogóra Zachód

6.2. Wymagana jest znajomość znaków umownych dla map topograficznych oraz dla BnO. Gorąco polecam lekturę dotyczącą skali oraz znaków umownych na stronie Survival.

7. Punkty kontrolne

7.1. Punkty kontrolne w terenie oznaczone są biało-czerwonymi lampionami (InO) w formacie A4 umiejscowionymi na południowej stronie drzewa lub w formie lampionów do BnO. Punkty kontrolne będą wyposażone w element odblaskowy.

7.2. Potwierdzenie obecności na punkcie kontrolnym następuje poprzez:
- oznaczenie za pomocą perforatora przypisanego do danego punktu kontrolnego pola karty startowej (za wyjątkiem trasy TP10).

7.3. W przypadku braku perforatora lub naklejek (dla tras TP10) należy potwierdzić obecność poprzez wpisanie kodu oznaczonego na południowej stronie drzewa przypisanego do danego punktu kontrolnego pola karty startowej.

7.4. W przypadku braku perforatora lub naklejek, a także kodu i lampionu, wówczas należy potwierdzić obecność poprzez zrobienie zdjęcia aparatem cyfrowym. W przypadku braku takowej możliwości dopuszcza się zaliczenie punktu kontrolnego na podstawie tracka.

7.5. Kolejność zaliczana punktów kontrolnych jest dowolna (scorelauf) - według własnego uznania. 

7.6. Wszelkie poprawki na karcie startowej dokonuje się poprzez oznaczenie za pomocą perforatora w polu karty startowej R odpowiedniego punktu kontrolnego i wpisanie jego numeru. Dopuszcza się poinformowanie o tym fakcie na mecie rajdu w formie ustnej. Organizator nie przewiduje kary czasowej.


8. Warunki uczestnictwa w rajdzie

8.1. Ze względu na dystanse - zaleca się, by zgłoszony miał ukończone 18 lat.  Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział wyłącznie pod stałą opieką przynajmniej jednego z rodziców bądź upoważnionego opiekuna, który ponosi za nie pełną odpowiedzialność. 

9. Zalecane wyposażenie 

9.1. Dla wszystkich tras:
- kompas (lub busola),
- sprawny telefon komórkowy,
- oświetlenie białe (czołówka, latarka) - zmierzch godz. 16:10
-  folia NRC (termoizolacyjna),
- zapas napoju oraz prowiant,
- dodatkowe ubrania chroniące przez zimnem,

10. Świadczenia
- komplet kolorowych map z zaznaczonymi punktami kontrolnymi, miejsca startu i mety,
- laminowana karta startowa,
- torebka strunowa na mapę,
- woda mineralna dostępna w bazie rajdu,
- punkty żywnościowe na wszystkich trasach,

10.2. Organizator nie zapewnia (ze względów sanitarno-epidemiologicznych):
- noclegu w warunkach turystycznych,
- ciepłego prysznica,
- ciepłego posiłku na mecie.

10.3. W klasyfikacji "wirtualnej" -  TP25 i TP50 dla pierwszych trzech miejsc - puchary (w kategorii M i K).

10.4. W kategorii TR40 oraz TR100 dla pierwszych trzech miejsc -  puchary.


11. Zgłoszenia
 Zgłoszenie wyłącznie poprzez formularz zgłoszeniowy lub w formie e-mailowej: spwojciech@poczta.fm (wraz z imieniem i nazwiskiem zawodnika/drużyny, roku urodzenia, miejsca zamieszkania, numeru telefonu komórkowego, nazwy klubu i trasy) do 26 XI 2020 Czwartek.  Po tym terminie zgłoszenia nie będą przyjmowane.

12. Opłata startowa

TP10 (dzieci do 10 lat - bezpłatnie) - 30 zł (pierwsza osoba), każda następna osoba w zespole - 15 zł
TP25 i TR40 - 40 zł
TP50 i TR100 - 50 zł


Na konto:
50 1020 5558 1111 1804 6800 0219
Sebastian Wojciech
ul. Biedaszkowo 19
64-150 Wijewo

     Zwolnieni z opłaty startowej są: zwycięzcy V edycji Wilgi Orient w kat. TP25 (Open i Kobiety), TP50 (Open i Kobiety), TR40 oraz TR100. Nie zwalnia jednak z obowiązku zgłoszenia się na formularzu zgłoszeniowym.

13. Postanowienia końcowe

13.1. :Nie-zawody" "nie-wydarzenie" ma charakter otwarty i jest dostępny dla każdego chętnego w ramach indywidualnej aktywności po uiszczeniu opłaty startowej.

13.2. Każdy uczestnik startuje w "nie-zawodach", "nie-wydarzeniu" na własną odpowiedzialność. 

13.3. Organizator zapewnia transport do mety uczestników, którzy zrezygnują z kontynuowania trasy wyłącznie z powodu kontuzji.

13.6. Każdy z uczestników jest zobowiązany do przestrzegania przepisów prawa, w szczególności prawa o ruchu drogowym.

13.7. Zabronione jest pozostawianie śmieci i odpadków poza miejscami wyznaczonymi. 

13.8. Zabronione jest niszczenie upraw rolniczych czy nasadzeń leśnych,rozpalania ognisk czy używania otwartego ognia czy zakłócania porządku publicznego oraz wchodzenia na teren prywatny (bez uzyskania zgody właściciela)). Organizator nie ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone przez zawodników/drużyny.

13.9. Protesty można składać w formie pisemnej/elektronicznej w ciągu 3 dni od dnia zakończenia "nie-zawodów" "nie-wydarzenia" od daty zakończenia klasyfikacji wirtualnej. Klasyfikacja wstępna zostanie opublikowana do poniedziałku wieczorem, tj. 2 XII 2020 roku. Klasyfikacja oficjalna zostanie opublikowana 3 XII 2020 roku po uwzględnieniu nadesłanych uwag przez uczestników. Organizator nie pobiera opłat za złożenie protestu.

13.11. Każdy z uczestników wyraża zgodę na publikację imienia oraz nazwiska i ewentualnie jego wizerunku wyłącznie na stronie sebawojc.blogspot.com oraz profilu Wilgi Orient na Facebook'u oraz na otrzymywanie korespondencji drogą elektroniczną informacji o przyszłych edycjach rajdu Wilga Orient i udostępniają w tym celu swój adres e-mail zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

13.12. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora.

3 komentarze: